XUÂN TUYẾN Network


Tổng quan về thư viện MatPlotLib


Thư viện Matplotlib là gì?

Vẽ biểu đồ là một trong những kỹ năng cần thiết và rất quan trọng giúp chúng ta có thể quan sát được dữ liệu. Mình xin giới thiệu thư viện Matplotlib, là một thư viện phổ biến trong Python giúp các bạn có thể trực quan hóa dữ liệu của mình. Thư viện Matplotlib được viết bởi John D. Hunter, đây là một thư viện mã nguồn mở.

Cài đặt thư viện Matplotlib

pip install matplotlib

Khai báo thư viện Matplotlib

Sau khi cài đặt thư viện, để sử dụng thì ta phải khai báo thư viện bằng câu lệnh import. Chương trình sau cho ta biết phiên bản của thư viện.

import matplotlib

print("Phiên bản hiện tại của thư viện Matplotlib: "+ matplotlib.__version__)

Kết quả sẽ là:

Phiên bản hiện tại của thư viện Matplotlib: 3.2.2

Ví dụ đầu tiên: Vẽ đường thẳng

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng từ điểm có tọa độ (0, 0) đến điểm có tọa độ (6, 250).

Ở đây, ta sử dụng hàm plot() để vẽ đường thẳng. Tham số của hàm plot() sẽ gồm 2 tham số xpoints và ypoints. Ta sẽ tìm hiểu kỹ hàm này ở phần sau.

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

xpoints = np.array([0, 6])
ypoints = np.array([0, 250])

plt.plot(xpoints, ypoints)
plt.show()

Kết quả:

 

Bản quyền thuộc về XUÂN TUYẾN Network