XUÂN TUYẾN Network


Thiết kế và lập trình website

Hiển thị công thức Toán học trên Website với thư viện MathJax

MathJax là một công cụ hiển thị mã nguồn mở cho ký hiệu LaTeX, MathML và AsciiMath, hoạt động trên tất cả các trình duyệt hiện đại. MathJax được thiết kế với mục tiêu hợp nhất những tiến bộ gần đây trong công nghệ web thành một nền tảng toán học trên web duy nhất, hỗ trợ các trình duyệt và hệ điều hành chính, bao gồm cả trên thiết bị di động. MathJax không yêu cầu thiết lập từ phía người dùng (không cần tải xuống plugin hoặc phần mềm để cài đặt), vì vậy tác giả trang có thể viết các tài liệu có các công thức toán học và tin tưởng rằng người dùng sẽ có thể xem nó một cách tự nhiên và dễ dàng.

MathJax sử dụng phông chữ dựa trên web để tạo ra kiểu sắp chữ chất lượng cao, chia tỷ lệ và in ở độ phân giải đầy đủ, không giống như các công cụ khác là công thức toán học được xuất dưới dạng hình ảnh. Với MathJax, công thức toán học được tạo thành văn bản thay vì dựa trên hình ảnh, vì vậy nó có sẵn cho các công cụ tìm kiếm, có nghĩa là các phương trình của bạn có thể được tìm kiếm, giống như văn bản trên các trang của bạn. MathJax cho phép các tác giả trang viết công thức bằng cách sử dụng ký hiệu TeX và LaTeX, MathML (một tiêu chuẩn của World Wide Web Consortium để biểu diễn toán học ở định dạng XML) hoặc ký hiệu AsciiMath. MathJax có thể tạo đầu ra ở một số định dạng, bao gồm HTML với kiểu CSS hoặc hình ảnh đồ họa vectơ có thể mở rộng (SVG).

MathJax có khả năng tạo các phiên bản văn bản có thể nói được của các biểu thức toán học để có thể được sử dụng với trình đọc màn hình, cung cấp khả năng tiếp cận cho người khiếm thị.

MathJax là mô-đun, vì vậy nó chỉ có thể tải các thành phần khi cần thiết và có thể được mở rộng để bao gồm các khả năng mới khi cần thiết. MathJax có khả năng cấu hình cao, cho phép các tác giả tùy chỉnh nó theo các yêu cầu đặc biệt của trang web của họ.

Sau đây là đoạn chương trình mẫu:

Khi (a e 0), phương trình (ax^2 + bx + c = 0) sẽ có 2 nghiệm, đó là $$x = {-b pm sqrt{b^2-4ac} over 2a}.$$
<script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
<script type="text/javascript" id="MathJax-script" async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-chtml.js"></script>

Phần hiển thị trên website

Khi (a e 0), phương trình (ax^2 + bx + c = 0) sẽ có 2 nghiệm, đó là $$x = {-b pm sqrt{b^2-4ac} over 2a}.$$